Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları İçin Başvuru Formu

ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ VE TİCARET A.Ş. (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE) VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki
başvuru formunu net ve tam doldurarak ve ıslak imzalı halini ALTIN KİTAPLAR Yayınevi ve Ticaret
A.Ş.’nin Güneşli, Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. 63. Sok. No:5 Bağcılar/ İstanbul / Türkiye adresine PTT/Kargo aracılığı ile gönderebilirsiniz.
Başvurunuz en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Sunduğunuz bilgi ve belgelerde sorun olması halinde sizinle iletişime geçilecektir.

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı- Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası:
Adres:
E-posta Adresi:
Kurumumuz İle Olan İlişkiniz:
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs.)

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
(Lütfen talebinize uyan ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz
(    ) Kurumunuzun kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
(    ) Eğer kişisel veri işliyorsanız bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
(    ) Eğer kişisel veriyi işliyorsanız bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
(    ) Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
(    ) Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlendiğinden düzeltilmesini istiyorum.
(    ) Kişisel verilerim mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
(    ) Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
(    ) Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
(    ) Kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA
(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu kişisel verileri belirtiniz.)

4. EKLER
Başvurunuzda belirtmek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

 5. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN ULAŞTIRILMA BİÇİMİ:
(    ) Adresime gönderilsin.
(    ) E-posta adresime gönderilsin.
(    ) Elden teslim alacağım.

6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, ALTIN KİTAPLAR Yayınevi ve Ticaret A.Ş. ile olan irtibatınızı tespit ederek ve varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek ilgili başvurunuza süresinde doğru yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hataların önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için, kimlik ve yetki tespiti için ALTIN KİTAPLAR Yayınevi ve Ticaret A.Ş.’nin ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı vardır.
İşbu başvuru formu kapsamındaki taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru olması halinde ALTIN KİTAPLAR Yayınevi ve Ticaret A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir.
ALTIN KİTAPLAR Yayınevi ve Ticaret A.Ş.’ne hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir. Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Kişisel Veri Sahibi
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :
Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiler:
Başkası adına başvuruda bulunan kişilerin, başvuru yapmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri (noterden onaylı vekâletname vb.) başvurunun ekinde göndermeleri gerekmektedir.
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :